Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy – Małopolski pociąg do kariery.

 • Data publikacji strony internetowej: .
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona Internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: .
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna siedzib Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, plac Na Stawach 1 – siedziba główna

 • Siedziba główna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jest w budynku przy placu Na Stawach 1, 30-107 Kraków.
 • W głównej siedzibie otrzymasz informacje o pełnej ofercie Urzędu. Możesz złożyć także dokumenty dotyczące wszystkich spraw w zakresie obsługi i oferty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
 • Do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dojedziesz komunikacją miejską (tramwajem lub autobusem) oraz samochodem. Dojście do siedziby przystanków zawiera bariery dla osób z niepełnosprawnościami (wysokie krawężniki chodnikowe, wąskie pasy chodników).
 • Przed budynkiem są 2 oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Chodnik jest wyżej niż miejsce parkingowe i nie posiada bezpiecznej pochylni wjazdowej. Osoby na wózkach muszą wyjechać na drogę aby następnie wjechać na obniżoną część chodnika. Przed chodnikiem jest nierówna nawierzchnia, co może powodować problemy z wjazdem na chodnik.
 • Wejście do budynku jest na poziomie terenu chodnika.
 • Wejście główne do budynku zawiera bariery dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz i trzeba je otworzyć za pomocą pochwytu). Przy drzwiach głównych na wysokości około 1,6 metra znajduje się przycisk wzywający pomoc portiera.
 • Korytarze oraz pomieszczenia użytkowane przez urząd są wolne od barier dla osób na wózkach. W holu głównym, po lewej stronie jest szklana gablota ogłoszeniowa o głębokości 8 centymetrów, która może być problemem dla osób niewidomych i słabowidzących. W holu głównym znajduje się szeroka i długa wycieraczka, które prowadzi do portierni. Nie jest to element systemu oznaczenia nawierzchni, która prowadzi do punktu informacyjnego, gdzie odbywa się obsługa osób ze szczególnymi potrzebami. Wycieraczka spełnia funkcje wyłącznie dotyczące czystości w budynku.
 • Obsługę Klientów ze różnymi potrzebami prowadzimy na parterze w punkcie informacyjnym
 • Punkt informacyjny znajdziesz po lewej stronie od wejścia do budynku. Wejście do punktu zawiera bariery dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi do punktu informacyjnego otwierają się do wewnątrz i trzeba je otworzyć za pomocą pochwytu).
 • Mamy udogodnienia do obsługi klientów słabosłyszących. Posiadamy pętlę indukcyjną (dla aparatów słuchowych, które mają cewkę telefoniczną) i zapewniamy obsługę w osobnym, spokojnym i cichym pokoju.
 • Mamy udogodnienia do obsługi osób Głuchych. Posiadamy usługę wideo-tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz Systemu Języka Migowego (SJM) dla osób, które odwiedzą nasz Urząd stacjonarnie.
 • Toaletę dla osób z niepełnosprawnościami znajdziesz na parterze, po lewej stronie od punktu informacyjnego. Jest oznaczona płaskim piktogramem na drzwiach na wysokości około 1,6 m.
 • Do budynku możesz wejść z psem przewodnikiem. W razie potrzeby dysponujemy miską z wodą oraz legowiskiem dla psa, o które można poprosić w punkcie informacyjnym.
 • W budynku mamy 2 windy.

Tarnów, aleja Solidarności 5-9 – siedziba Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie

 • Siedziba Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jest w budynku przy al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów.
 • W siedzibie otrzymasz informację o pełnej ofercie Urzędu. Możesz także złożyć dokumenty dotyczące wszystkich spraw w zakresie obsługi i oferty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
 • Do siedziby Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dojedziesz komunikacją miejską (autobusem) oraz samochodem. Najbliższy przystanek w odległości około 70 metrów od siedziby to „Solidarności- Seminarium". Kursują tu autobusy numer 0, 3, 5, 6, 14, 24, 31, 33, 34, 41, 44  (od strony zachodniej miasta) oraz przystanek w odległości około 350 metrów „Mickiewicza-Poczta". Kursują tu autobusy numer 0, 3, 5, 6, 9, 14, 24, 31, 33, 34, 41, 44 (od strony wschodniej miasta).
 • Bezpośrednio przed wejściem do budynku jest jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Chodnik jest na poziomie miejsca parkingowego. Około 50 metrów od budynku jest także parking dla klientów z 2 oznakowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Chodnik jest wyżej niż miejsce parkingowe i nie posiada bezpiecznej pochylni wjazdowej. Osoby na wózkach muszą wyjechać na drogę aby następnie wjechać na obniżoną część chodnika przy budynku.
 • Wejście do budynku jest po schodach (4 stopnie). Przy schodach jest metalowy podjazd dla wózków.
 • Wejście główne do budynku zawiera bariery dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz). Przy drzwiach głównych na wysokości około 1,6 m znajduje się przycisk wzywający pomoc portiera. Okresowo w sezonie letnim funkcjonują drzwi automatycznie otwierane. Dodatkową barierą są drzwi korytarzowe otwierane na zewnątrz.
 • Korytarze oraz pomieszczenia użytkowane przez Urząd są wolne od barier dla osób na wózkach.
 • Na parterze budynku funkcjonuje portiernia. U portiera uzyskasz informacje o rozmieszczeniu w budynku poszczególnych instytucji. Ponadto na parterze budynku jest ogólnodostępna tablica informacyjna ze spisem wszystkich instytucji.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest na parterze naprzeciwko wind.
 • Pomieszczenia Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie są na pierwszym piętrze. Na pierwsze piętro dotrzesz klatkami schodowymi lub windą.
 • Windy znajdują się na lewo od wejścia głównego. Aby do nich dotrzeć musisz otworzyć dwoje drzwi korytarzowych.
 • Wejście na klatkę schodową jest ograniczone drzwiami. Również wejście z klatki schodowej na pierwsze piętro jest przez drzwi.
 • Schody na początku i końcu biegu wyróżnione są kontrastującą żółtą taśmą.
 • W budynku znajdują się 2 windy (nie posiadają systemu informacji głosowej, jest przycisk do windy z alfabetem Braille'a).
 • Na piętrach są tablice z rozkładem piętra.
 • Na korytarzu pierwszego piętra umieszczono znaki informacyjne (strzałki) ścienne i sufitowe pokazujące kierunek prowadzący do pomieszczeń Zespołu.
 • Przed drzwiami do pokoju jest informacja o zespole i pracownikach.
 • Obsługa klienta Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie odbywa się na pierwszym piętrze budynku w pokoju numer 135.
 • Mamy udogodnienia do obsługi klientów słabosłyszących. Posiadamy pętlę indukcyjną (dla aparatów słuchowych, które mają cewkę telefoniczną) i zapewniamy obsługę w osobnym, spokojnym i cichym pokoju.
 • Mamy udogodnienia dla osób Głuchych. Posiadamy usługę wideo-tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz Systemu Języka Migowego (SJM) dla osób, które odwiedzą nasz Urząd stacjonarnie.
 • Do budynku możesz z psem przewodnikiem. W razie potrzeby dysponujemy miską z wodą oraz legowiskiem dla psa, o które można poprosić w pokoju numer 135.

Nowy Sącz, ulica Nawojowska 4 – siedziba Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu

 • Siedziba Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jest w budynku przy ulicy Nawojowskiej 4, 33-300 Nowy Sącz.
 • W siedzibie otrzymasz informacje o pełnej ofercie Urzędu. Możesz także złożyć dokumenty dotyczące wszystkich spraw w zakresie obsługi i oferty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
 • Do urzędu dojedziesz samochodem. Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dojedziesz do nas także komunikacją miejską. Najbliższy przystanek jest w odległości około 50 metrów przy ulicy Nawojowskiej.
 • Przed planowaniem wizyty w urzędzie, skontaktuj się z nami telefonicznie: 18 442 94 90 lub e-mail: nowysacz@wup-krakow.pl.
 • Wejście do budynku jest na poziomie terenu.
 • Drzwi wejściowe do budynku nie są wolne od barier dla osób na wózkach - otwierają się manualnie na zewnątrz.
 • Korytarze oraz pomieszczenia użytkowane przez Urząd nie są wolne od barier dla osób na wózkach. Drzwi wewnętrzne w holu oraz drzwi do wejścia głównego do punktu informacyjnego na pierwszym piętrze otwierają się manualnie na zewnątrz. W holu nie ma dzwonka do budynku.
 • Klatki schodowe posiadają poręcze po obu stronach biegu. Schody na początku i końcu biegu wyróżnione są kontrastującą żółtą taśmą. W holu budynku jest także winda wyposażona w system informacji głosowej.
 • Punkt informacyjny dla osób z niepełnosprawnościami jest na pierwszym piętrze budynku na wprost drzwi wejściowych do siedziby.
 • Mamy udogodnienia do obsługi klientów słabosłyszących. Posiadamy pętlę indukcyjną (dla aparatów słuchowych, które mają cewkę telefoniczną) i zapewniamy obsługę w osobnym, spokojnym i cichym pokoju.
 • Mamy udogodnienia do obsługi osób Głuchych. Posiadamy usługę wideo-tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz Systemu Języka Migowego (SJM) dla osób, które odwiedzą nasz Urząd stacjonarnie.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest na drugim piętrze budynku. Na drugie piętro możesz wyjechać windą.
 • Do budynku możesz wejść z psem przewodnikiem. W razie potrzeby dysponujemy miską z wodą oraz legowiskiem dla psa, o które można poprosić w punkcie informacyjnym.