FAQ

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Rekrutacja do projektu

W projekcie stosowana jest definicja małego i średniego przedsiębiorstwa z Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 roku, uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.).

Małe przedsiębiorstwo zatrudnia od 10 do 49 pracowników, a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia od 50 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Przy obliczaniu liczby personelu i kwot finansowych należy określić stopień powiązań/należności danego przedsiębiorstwa zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Wyróżnia się przedsiębiorstwa samodzielne, partnerskie oraz powiązane. Do określania liczby personelu i kwot finansowych wykorzystuje się dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane są w skali rocznej. Uwzględnia się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich.

Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułap zatrudnienia lub pułapy finansowe, określone w art. 2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub strata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych.

W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, odpowiednie dane pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku obrotowego.

Wielkość przedsiębiorstwa będziemy potwierdzać w projekcie na podstawie dokumentów źródłowych otrzymanych od pracodawcy przed podpisaniem umowy uczestnictwa.

Na potrzeby złożenia formularza rekrutacyjnego, gdzie pracodawca oświadcza, że jest małym lub średnim przedsiębiorcą, można skorzystać z Kwalifikatora MŚP.

Po ogłoszeniu listy rankingowej pracodawców, którzy się na niej znajdą, wezwiemy do złożenia dokumentów finansowych i kadrowych, potwierdzających status ich firmy.

Przedsiębiorstwo nie jest MŚP, jeżeli co najmniej jeden podmiot publiczny posiada lub kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, 25% lub więcej kapitału lub praw głosu.

Uczelnie lub samorządy terytorialne, które zgodnie z prawem krajowym mają status podmiotu publicznego, nie podlegają tej zasadzie – wyjątki wymienione przy przedsiębiorstwie samodzielnym. Całkowity udział takich inwestorów w przedsiębiorstwie może stanowić łącznie maksymalnie 50% praw głosu przedsiębiorstwa. Jeżeli przekracza 50%, przedsiębiorstwa nie można uznać za MŚP.

Wniesienie aportem do nowo powstałej spółki przedsiębiorstwa pracodawcy na mocy regulacji określonej w art. 158 par. 1 k.s.h. należy rozumieć jako przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę w rozumieniu art. 23¹ par. 1 k.p., a co za tym idzie pracodawcą będzie nowo powstały podmiot.

W tej sytuacji firma nie spełnia warunku uczestnictwa w projekcie dotyczącego prowadzenia działalności od co najmniej 2 lat.

Jeżeli z dokumentów rejestrowych jasno wynika ciągłość działalności firmy oraz fakt, że spółka zarządzana jest przez osobę, która wcześniej prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, warunek udziału w projekcie jest spełniony.

Tak. Jeśli przedsiębiorstwo ma, zgodnie z definicją, status małej firmy – może wziąć udział w projekcie. Trzeba jednak pamiętać, że wsparciem będą mogli zostać objęci wyłącznie pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.

Tak. Pracodawca, który chce skorzystać z oferty projektu, musi spełniać kryteria formalne, określone w Regulaminie.

Zatrudnianie osób po 50-tce lub innych wskazanych w kryteriach premiujących nie jest konieczne. Pozwala jednak pracodawcy otrzymać dodatkowe punkty podczas oceny formularzy rekrutacyjnych. Dzięki temu, przy dużej liczbie zgłoszeń w rekrutacji, pracodawcy z większą liczbą punktów premiujących są wyżej na liście rankingowej i mają większą szansę na zakwalifikowanie się do projektu.

W projekcie „pracowników” określamy jako osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę – zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).

Tym samym zatrudnienie na podstawie powołania nie wyklucza możliwości przeznaczenia środków grantu na wsparcie na przykład poprawy ergonomii stanowiska pracy takiego pracownika.

Jeżeli pracownik młodociany jest zatrudniony na umowę o pracę, może wziąć udział w projekcie.

Przedsiębiorca musi uzupełnić brakujące dokumenty, które są załącznikami do formularza rekrutacyjnego, na wezwanie Komisji rekrutacyjnej w terminie przez nią wskazanym.

Tak, zaświadczenie o niekaralności nie może być starsze niż 6 miesięcy w dniu składania formularza rekrutacyjnego, co oznacza również, że może być późniejsze. Przedsiębiorca musi je przedstawić do wglądu na wezwanie Komisji rekrutacyjnej w terminie przez nią wskazanym.

Nie. Prokura (w ramach której działa prokurent) jest pełnomocnictwem szczególnego rodzaju, którą od innych rodzajów pełnomocnictw wyróżnia:

  • krąg podmiotów, które mogą jej udzielić – są to wyłącznie przedsiębiorcy;
  • obowiązek ujawnienia prokury w CEIDG lub w rejestrze przedsiębiorców KRS;
  • ustawowo określony zakres czynności (szerszy od pełnomocnictwa zwykłego, ale ograniczony do działalności przedsiębiorstwa).

Tym samym, co do zasady, prokurent powinien być traktowany formalnie jako pełnomocnik. Biorąc pod uwagę zapisy regulaminu, ograniczające krąg podmiotów zobowiązanych do złożenia zaświadczenia o niekaralności do „członków organów zarządzających bądź wspólników spółki osobowej”, prokurent nie mieści się w żadnej w tych kategorii.

Udział w projekcie

Każda firma uczestniczy w projekcie od 12 do 15 miesięcy. Wszystko zależy od tego, ile czasu i jak często osoby decyzyjne oraz wskazani przez szefa pracownicy mogą poświęcić na udział w doradztwie i szkoleniach.

Szkolenia i doradztwo są dla firmy bezpłatne. Mają jednak konkretną wartość, dlatego są dla przedsiębiorcy pomocą de minimis, podobnie jak grant.

Otrzymując grant na wdrożenie w firmie rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem, przedsiębiorca musi dołożyć do niego wkład własny. Jest on jedynym kosztem ponoszonym przez firmę w projekcie. Maksymalna kwota grantu to 63 000 zł, a maksymalna kwota wkładu własnego to 17 000 zł. Przedsiębiorca przy rozliczeniu grantu musi również rozliczyć wkład własny.

Tak. Warunkiem otrzymania grantu jest stworzenie lub zaktualizowanie Strategii Zarządzania Wiekiem dla firmy. Zostaną w niej zapisane cele służące poprawie zarządzania pracownikami. Będą one punktem wyjścia do opracowania Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW), w którym z kolei zostaną wskazane konkretne formy wsparcia, indywidualnie dopasowane do sytuacji pracodawcy, zgodne z celami zawartymi w strategii. Tylko formy wsparcia określone w IPW pracodawca będzie mógł sfinansować z pieniędzy grantu. Strategia oraz IPW nie powstaną, jeżeli kadra kierownicza i wskazani przez nią pracownicy nie wezmą udziału w doradztwie i szkoleniach.

Nie. Strategię zarządzania wiekiem przygotowuje dla firmy doradca strategiczny, po wcześniejszej diagnozie firmy pod kątem zarządzania pracownikami. Pracodawca na bieżąco uczestniczy w tym procesie, dostarczając ekspertowi informacji o firmie i jej potrzebach, uczestnicząc w warsztatach i spotkaniach, a także umożliwiając mu kontakt z wybranymi pracownikami w celu zebrania opinii na różne tematy dotyczące firmy.

Potem pracodawca konsultuje dokument, opracowany przez eksperta, a na koniec przyjmuje go do realizacji.

Poznaj doradców strategicznych w projekcie.

Po ogłoszeniu listy rankingowej potwierdzamy status przedsiębiorstwa. Jeżeli potwierdzi się, że pracodawca jest małą lub średnią firmą, podpisujemy z nim umowę uczestnictwa w projekcie. Na jej podstawie pracodawca i jego pracownicy biorą udział w szkoleniach oraz doradztwie strategicznym, które kończy się przyjęciem przez pracodawcę strategii zarządzania wiekiem.

Jeżeli w strategii zostaną wskazane obszary rozwoju firmy, w ramach których pracodawca będzie mógł wprowadzić konkretne rozwiązania, możliwe do sfinansowania z pieniędzy grantu, wówczas podpisujemy z nim umowę o udzielenie grantu.

Od momentu wejścia firmy do projektu do czasu otrzymania grantu mija zatem 3-4 miesiące.

Tak. Grant przekażemy pracodawcy na rachunek bankowy wskazany przez niego w umowie o udzielenie grantu. Musi to być osobny rachunek, wyłącznie na potrzeby realizacji umowy.

Wszystkie wydatki w ramach grantu pracodawca co do zasady powinien ponosić za pośrednictwem tego rachunku bankowego.

Koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz wszelkich opłat z tym związanych ponosi pracodawca.

Nie. Grant przeznaczony jest wyłącznie na wydatki związane z wprowadzaniem w firmie konkretnych rozwiązań poprawiających zarządzanie pracownikami, które zostały wskazane w Indywidualnym Planie Wsparcia (IPW), stworzonym dla przedsiębiorcy.

Nie. 17 000 zł to kwota maksymalna. W zależności od kwoty grantu, wynoszącej zawsze 78,75% wszystkich kosztów, które pracodawca może ponieść w projekcie na wdrażanie u siebie rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem, wkład własny wynosi 21,25% tych kosztów.

Grant można przeznaczyć wyłącznie na realizację form wsparcia ujętych w Indywidualnym Planie Wsparcia (IPW), który tworzony jest dla każdego przedsiębiorcy, biorącego udział w projekcie. Formy wsparcia w IPW dobierane są z katalogu obejmującego:

  • dostosowanie miejsca pracy do wymagań ergonomicznych,
  • utworzenie zdalnego stanowiska pracy,
  • wdrożenie elastycznych form i czasu pracy,
  • organizację przestrzeni poprawiającej warunki pracy,
  • budowanie przyjaznego środowiska pracy,
  • wdrożenie mentoringu.

Zobacz przykładowe formy wsparcia w projekcie.

Każdy zakup, możliwy do sfinansowania z pieniędzy grantu, będzie wynikał z potrzeb pracodawcy, zdiagnozowanych w pierwszym etapie udziału w projekcie. Jeżeli dany zakup przyczyni się do rozwoju elastycznych form organizacji pracy, ułatwi pracownikom godzenie życia zawodowego z prywatnym albo będzie miał na celu przeciwdziałanie i ograniczanie występowania na stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia, pracodawca będzie mógł go sfinansować w projekcie.

Zobacz przykładowe formy wsparcia w projekcie.

Jeżeli konieczność poprawy warunków pracy na poszczególnych stanowiskach zostanie wskazana w strategii zarządzania wiekiem, pracodawca wspólnie z konsultantem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie będzie mógł wpisać do Indywidualnego Planu Wsparcia konkretne zakupy, które poprawią ergonomię w firmie.

W Regulaminie zostały jednak określone limity wydatków na poszczególne formy wsparcia, zatem pracodawca nie będzie mógł wydać całego grantu na jeden zakup.

Zobacz, jakie limity wydatków na poszczególne formy wsparcia obowiązują w projekcie.

Nie. Wszystkie wydatki w ramach grantu pracodawca może ponosić dopiero po zatwierdzeniu jego Indywidualnego Planu Wsparcia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Jeżeli pracodawca rozpocznie zakupy lub inwestycje wcześniej, nie będzie mógł ich rozliczyć w projekcie.

Nie. Wszystkie trzy szkolenia zaplanowane w projekcie są realizowane przez instytucje szkoleniowe wybrane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Nie. Szkolenia organizowane są osobno dla każdej firmy biorącej udział w projekcie. Każde szkolenie odbędzie się nie dalej niż 30 km od miejscowości, w której znajduje się siedziba firmy.

To pracodawca decyduje, ilu i jakich pracowników chce wysłać na poszczególne szkolenia. Powinno w nich jednak uczestniczyć minimum 5, a maksimum 10 osób z firmy.