Inwestycja w pracowników się opłaca

Inwestycje w pracowników to zysk dla firmy

Warto myśleć długofalowo. Nie tylko przez pryzmat bieżącej działalności firmy i walki o jej utrzymanie, ale także wyznaczając cele w perspektywie kilku najbliższych lat. Także w obszarze zarządzania pracownikami. Bo to dzięki nim każda firma idzie do przodu, dostarczając klientom produkty i usługi odpowiadające na ich potrzeby.

Im bardziej zespół pracowników jest zgrany, kreatywny, otwarty na wyzwania i potrafiący się porozumieć, tym lepsze wyniki biznesowe może osiągnąć firma. Warto więc stworzyć swoim pracownikom warunki, w których praca będzie dla nich przyjemnością, a cele firmy – ich własnymi celami. Nie można zapominać przy tej okazji o wykorzystaniu doświadczeń i możliwości każdego z nich, niezależnie od wieku, pochodzenia czy sytuacji życiowej. To zaprocentuje.

Coraz więcej europejskich przedsiębiorstw to rozumie, dlatego wdraża strategie na rzecz różnorodności i równości. Nie robią tego wyłącznie ze względów etycznych i prawnych, dbając o dobrostan swoich pracowników, ale również w celu osiągnięcia konkretnych korzyści biznesowych.

Na pierwszym planie męska ręka rysuje na szybie strzałkę w górę. W tle rozmyte sylwetki dwóch kobiet.

Efektywność i reputacja firmy

Jedną z takich korzyści jest rozszerzenie możliwości związanych z rekrutacją i utrzymaniem najbardziej wartościowych osób w firmie. Jeżeli pracownicy czują, że pracodawca o nich dba, ułatwia im godzenie pracy z obowiązkami pozazawodowymi, docenia ich osiągniecia, korzysta z ich pomysłów przy równoczesnym poszanowaniu ich wkładu w rozwój firmy, nie myślą o zmianie pracy. Są bardziej zaangażowani w to co robią i osiągają lepsze efekty, realizując konkretne zadania. Dzięki temu, w dłuższej perspektywie czasowej, firma łatwiej realizuje swoje cele biznesowe.

Dodatkowo pracownicy doceniani, dobrze współpracujący z innymi, którym pracodawca stara się ograniczyć do minimum obciążenia fizyczne i psychiczne, mają większe poczucie bezpieczeństwa w pracy. W takiej atmosferze chętniej dzielą się wiedzą, doświadczeniami i pomysłami, rzadziej też są nieobecni z powodu chorób czy wypalenia zawodowego.

Poziom zadowolenia z pracy wpływa też na pozytywny przekaz na temat firmy, który jej pracownicy rozpowszechniają w rodzinie i wśród znajomych. Ma on bezpośrednie przełożenie na wzrost reputacji firmy i budowanie jej wizerunku jako wiarygodnego pracodawcy. Do takiego chętniej przychodzą wykwalifikowani kandydaci z rynku, którzy mają wiele do zaoferowania, ale i wyższe wymagania, nie tylko związane z wynagrodzeniem.

Różne perspektywy – lepsze dotarcie do klienta

Pracownicy w różnym wieku, różnego pochodzenia, z odmiennymi nawykami, doświadczeniami i punktami widzenia, zapewniają firmie różne perspektywy patrzenia na klientów i ich potrzeby. Jeżeli tylko ludzie ci, pracując razem, są w stanie się porozumieć, szybciej stworzą ciekawsze rozwiązania i podejmą lepsze decyzje odnośnie produktów czy usług firmy. Lepiej bowiem rozumieją oczekiwania klientów należących do różnych pokoleń. To z kolei będzie miało wpływ na ostateczne decyzje zakupowe podejmowane przez klientów w konfrontacji z różnymi możliwościami dostępnymi na rynku.

Różnorodność w miejscu pracy przyczynia się więc do poszerzenia bazy klientów i ułatwia dostęp do rynków. Przedsiębiorstwa i klienci w Europie stają się coraz bardziej zróżnicowani pod względem zapotrzebowania na różnorodne produkty i usługi wysokiej jakości. Posiadanie zespołu pracowników, który jest odzwierciedleniem coraz bardziej zróżnicowanego społeczeństwa, może sprawić, że firma będzie skuteczniej reagować na potrzeby wynikające z różnorodności potencjalnych klientów. W konsekwencji będzie w stanie osiągać większe zyski.

Podsumowując

Przedsiębiorstwa z różnorodnymi pracownikami, które promują takie wartości jak integracja zespołu, akceptacja i uczenie się od siebie nawzajem, osiągają lepsze wyniki i działają w sposób bardziej wydajny. Ich pracownicy mają większą motywację do pracy i są bardziej zaangażowani przy mniejszej absencji, co w ostatecznym rozrachunku oznacza dla firmy znaczące oszczędności.

Z perspektywy inwestorów podejmowanie działań w obszarze różnorodności oznacza lepsze wykorzystanie potencjału pracowników, minimalizację ryzyk, a w konsekwencji podniesienie wartości spółki i lepsze perspektywy wzrostu.

męskie ręce układające na stole stosy złotych monet

Korzyści wynikające z inwestowania w zarządzanie różnorodnością pracowników:

  • zatrzymanie w firmie cennej wiedzy i doświadczenia pracowników;
  • przepływ wiedzy pomiędzy pracownikami z różnych pokoleń;
  • zwiększenie kreatywności, innowacyjności;
  • budowanie wizerunku dobrego pracodawcy, który troszczy się o pracowników w różnym wieku (dana istotna dla potencjalnych pracowników), a także którego zasoby kompetencyjne stanowią pracownicy w różnym wieku (dana istotna dla obecnych, jak i potencjalnych kontrahentów);
  • lepsze reagowanie na szybko zmieniające się warunki rynkowe, a w szczególności lepsze dostosowywanie produkcji do zróżnicowanych potrzeb klientów w różnym wieku i z różnych kręgów kulturowych;
  • pozyskanie klientów z różnych pokoleń.