Zespół projektu "Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy"

Projekt realizują pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, od wielu lat zaangażowani we wspieranie przedsiębiorców, osób pracujących i wykluczonych społecznie na rynku pracy. To bardzo różnorodny zespół, łączący doświadczenie zarówno w projektowaniu, ocenie, jak i realizowaniu, rozliczaniu i monitorowaniu projektów dofinansowanych z funduszy krajowych i unijnych. Ich profesjonalizm, ale też otwartość i uśmiech sprawią, że udział w projekcie będzie dla Was pozytywnym doświadczeniem.

Kierownik projektu

Kieruje projektem „Pracownicy— najlepsza inwestycja dla firmy” oraz Zespołem Programów i Obsługi Instytucji Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Od ponad 20 lat zaangażowana w rozwiązywanie problemów rynku pracy poprzez szukanie nowatorskich rozwiązań i metod współpracy z osobami bezrobotnymi i pracodawcami. Współautorka innowacyjnego Modelu zlecania usług aktywizacyjnych podmiotom niepublicznym, zwolenniczka Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Specjalizuje się w prowadzeniu złożonych i innowacyjnych projektów i programów odpowiadających na aktualne wyzwania rynku pracy i gospodarki. Aktualnie zaangażowana w inicjatywy w obszarze zarządzania wiekiem i różnorodnością pracowników oraz wspierające pracodawców w tworzeniu włączającej kultury organizacji w pełni korzystającej z potencjału i talentów swoich pracowników.

Wsparcie pracodawców

Na każdym etapie udziału w projekcie przedsiębiorcy towarzyszy indywidualny konsultant, który dba o prawidłowy przebieg jego ścieżki wsparcia, odpowiada na pytania, rozwiewa wątpliwości. Z nim przedsiębiorca ma zawsze bezpośredni kontakt. Poznaj naszych konsultantów.

Pracę konsultantów uzupełnia zespół odpowiedzialny za planowanie, organizowanie i koordynowanie doradztwa strategicznego, doradztwa HR i szkoleń dla pracodawców, weryfikujący dokumentację potwierdzającą spełnianie przez pracodawców kryteriów udziału w projekcie, a także przygotowujący umowy dla uczestników.

Rozliczenie i kontrola

Ta część zespołu odpowiada za finanse projektu, zwłaszcza za monitorowanie umów o udzielenie grantu oraz weryfikowanie zgodności składanych rozliczeń z Indywidualnymi Planami Wsparcia. Zajmuje się też kontrolowaniem uczestników projektu w zakresie udzielonych grantów.

Upowszechnianie idei zarządzania wiekiem, promocja i rekrutacja

Zespół ten jest odpowiedzialny za działania świadomościowe wśród małopolskich przedsiębiorców, pokazywanie im korzyści związanych z wprowadzaniem do firm rozwiązań z zakresu zarządzania różnorodnością pracowników. Organizuje spotkania, udziela informacji, koordynuje kampanie upowszechniające, przygotowuje materiały informacyjne i prowadzi stronę internetową. Zajmuje się też przygotowywaniem i prowadzeniem rekrutacji pracodawców do projektu.