Rekrutacja do projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”

Kolejne nabory odbędą się w czerwcu oraz we wrześniu 2024 r. Zapraszamy!

Zgłoszenia firm do projektu przyjmujemy w pięciu edycjach. Dwie z nich odbyły się w 2023 roku, a trzy kolejne są zaplanowane na 2024 rok.

W każdej edycji mamy zamiar przyjąć do projektu 40 pracodawców. Jeżeli w czasie rekrutacji nie uda się wyłonić tylu firm, które będą spełniać kryteria formalne określone w Regulaminie, wyznaczymy dodatkowy termin na zgłoszenia.

Jak zgłosić się do projektu?

Pracodawca zainteresowany udziałem w projekcie powinien wypełnić formularz rekrutacyjny. Zajmuje to nie więcej niż kilkanaście minut i polega na wpisaniu do formularza kilku podstawowych informacji o firmie i jej pracownikach.

Uwaga

Sugerujemy, aby zgłaszać się do projektu bez pomocy pośredników. Wszystkie informacje i dokumenty, niezbędne w procesie rekrutacji, pracodawca musi przygotować osobiście. Pośrednictwo, które nierzadko sporo kosztuje, ograniczy się więc do wypełnienia formularza danymi od pracodawcy i wysyłki dokumentów.

Dodatkowo, jeżeli podczas oceny konieczne będą wyjaśnienia lub uzupełnienie dokumentów, pracodawca i tak będzie musiał przygotować je sam.

Jeżeli masz pytania odnośnie rekrutacji czy wypełniania formularza rekrutacyjnego, skontaktuj się z nami.

Zarówno w czasie rekrutacji jak i oceny formularzy kontaktujemy się bezpośrednio z pracodawcami, którzy zgłaszają się do projektu. Osobą do kontaktu, wskazaną w formularzu rekrutacyjnym, musi być przedstawiciel pracodawcy. Będzie on bowiem naszym łącznikiem z firmą przez cały czas jej udziału w projekcie, jeżeli oczywiście pracodawca zakwalifikuje się do niego.

Do wypełnionego formularza należy dołączyć wymienione w nim załączniki.

Sposoby złożenia formularza rekrutacyjnego

Podpisany przez pracodawcę formularz oraz załączniki należy złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Można to zrobić na trzy sposoby:

  • osobiście w Biurze Projektu, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków (Dziennik Podawczy – I piętro, pok. 105 w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.00 do 16.00);
  • przez portal ePUAP – jeżeli na się profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny (aby załączyć dokumenty należy przejść ścieżkę: Sprawy ogólne – Pisma do Urzędu – Pismo ogólne do podmiotu publicznego – Załatw sprawę);
  • e-mailem na adres e-mail: pni@wup-krakow.pl jako dokument podpisany elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub z użyciem profilu zaufanego.

Formularz rekrutacyjny musi podpisać osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania pracodawcy, wskazane we właściwym rejestrze (KRS lub CEIDG). W przypadku, gdy w imieniu pracodawcy działa osoba niewymieniona w tych rejestrach, do formularza należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania danego podmiotu.

Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą tradycyjną lub kurierem, pamiętaj, że datą wpływu jest data dostarczenia formularza do Biura Projektu. Formularze rekrutacyjne złożone poza wyznaczonymi terminami rekrutacji nie będą oceniane.

Ocena formularzy rekrutacyjnych

Jeśli w formularzu rekrutacyjnym:

  • nie będzie wszystkich danych lub
  • Komisja rekrutacyjna będzie miała wątpliwości co do przedstawionych danych albo
  • do formularza nie zostaną dołączone załączniki,

wezwiemy pracodawcę e-mailem (na adres z formularza) do poprawy lub uzupełnienia formularza albo do złożenia wyjaśnień.

Co ważne, w przypadku gdy poprawiony lub uzupełniony formularz będzie prawidłowy, datą złożenia formularza rekrutacyjnego w danej edycji będzie data jego pierwotnego złożenia.

Jeżeli pracodawca nie dostarczy poprawionego formularza rekrutacyjnego lub nie złoży wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystosowania do niego wezwania, oznacza to jego rezygnację z ubiegania się o udział w projekcie. Mimo tego pracodawca może złożyć formularz rekrutacyjny w kolejnej rekrutacji.

Komisja rekrutacyjna ocenia formularze zgodnie z kryteriami formalnymi i premiującymi, o których mowa w Regulaminie, do 30 dni kalendarzowych od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

Tylko jeżeli firma spełni wszystkie kryteria formalne, otrzyma punkty premiujące. Jeżeli nie spełni co najmniej jednego z kryteriów formalnych, odrzucimy jej zgłoszenie.

Po zakończeniu oceny wszystkich zgłoszeń w danej edycji na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie opublikujemy Listę rankingową zawierającą:

  1. pracodawców z największą liczbą punktów premiujących, którzy zakwalifikowali się do projektu (lista podstawowa, obejmująca maksymalnie 40 podmiotów);
  2. pracodawców spełniających kryteria formalne, którzy będą mogli wejść do projektu w przypadku rezygnacji któregokolwiek podmiotu z listy podstawowej (lista rezerwowa).

Privacy Preference Center

Skip to content