Na pierwszym planie jedna na drugiej dłonie osób o różnym kolorze skóry. Na drugim planie uśmiechnięta kobieta w okularach.

"Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy"

Projekt, w którym pomagamy zarządzać różnorodnością pracowników

Prowadzisz małą lub średnią firmę w Małopolsce?
Zatrudniasz osoby w różnym wieku, z różnych kręgów kulturowych, z różnymi potrzebami i możliwościami?
Chcesz usprawnić rekrutację, zmniejszyć nieobecności, poprawić warunki pracy albo zwiększyć motywację pracowników?

Skorzystaj z oferty projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Pomożemy Ci rozwiązać problemy w zarządzaniu pracownikami.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy” jest adresowany do małych i średnich firm mających siedzibę, filię, delegaturę lub oddział w województwie małopolskim, a także ich pracowników.

Szczegółowe wymagania wobec pracodawców chcących wziąć udział w projekcie znajdują się w Regulaminie.

Do końca 2025 roku planujemy objąć wsparciem 200 pracodawców z naszego regionu.

Zbliżenie na leżącą tarczę, do której w środek jest wbita rzutka. W tle sylwetka mężczyzny w krawacie, który sięga do rzutki.

Oferta projektu

Indywidualne wsparcie doradców strategicznych oraz szkolenie na temat zarządzania pracownikami, w tym zarządzania wiekiem

Mają one na celu:

 • uświadomienie pracodawcy, jak starzenie się społeczeństwa wpływa na prowadzenie biznesu,
 • pokazanie korzyści wynikających ze stosowania w firmie zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem,
 • opracowanie strategii zarządzania wiekiem, która pozwoli pracodawcy wprowadzać w firmie zmiany w obszarze HR.

Dofinansowanie w formie grantu na wdrożenie w firmie wybranych ze strategii zarządzania wiekiem rozwiązań

Ich celem jest:

 • ułatwienie pracownikom godzenia życia zawodowego z prywatnym,
 • dostosowywanie miejsc pracy do potrzeb i możliwości pracowników,
 • wspieranie pracowników w dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przekazywanie wiedzy między pracownikami,
 • budowa przyjaznego środowiska pracy.

Środki grantu pracodawca może przeznaczyć m.in. na:

 • wdrożenie elastycznych form pracy,
 • doposażenie zdalnego stanowiska pracy,
 • poprawę ergonomii stanowisk pracy,
 • profilaktykę zdrowotną,
 • wdrożenie mentoringu,
 • tworzenie przestrzeni sprzyjającej integracji.

Maksymalna kwota wydatków na wdrożenie rozwiązań wskazanych w strategii zarządzania wiekiem, jaką pracodawca może ponieść w projekcie, wynosi 80 000 zł, z czego:

 • dofinansowanie w formie grantu wynosi 78,75%, jednak nie więcej niż 63 000 zł
 • wkład własny pracodawcy wynosi 21,25%, jednak nie więcej niż 17 000 zł.

Indywidualne wsparcie doradcze w zakresie HR

Jego efektem będzie – w zależności od potrzeb pracodawcy, wskazanych w strategii zarządzania wiekiem:

 • stworzenie lub aktualizacja procesów kadrowych,
 • poprawa komunikacji między pracownikami,
 • zaplanowanie działań zwiększających ich motywację i efektywność.

Dopasowane do potrzeb pracodawcy szkolenia

Pracodawca i wskazani przez niego pracownicy będą mieli okazję wziąć udział w szkoleniach z zakresu:

 • wydłużania aktywności zawodowej i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
 • współpracy w zespołach wielopokoleniowych i przeciwdziałania dyskryminacji.

Jak skorzystać ze wsparcia w projekcie?

Pracodawcy zainteresowani projektem „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy” powinni wziąć udział w jednej z pięciu rekrutacji. Więcej na ten temat możesz przeczytać na podstronie „Rekrutacja”.

Finansowanie

Projekt jest realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.7 Wsparcie na rzecz zarządzania różnorodnością u pracodawców, Typ A: opracowanie oraz wdrożenie kompleksowych narzędzi w celu umożliwienia elastycznego reagowania na zmiany zachodzące na rynku pracy i utrzymanie pracowników i dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Zbliżenie na blat, na którym leżą kolorowe wydruki wykresów, laptop, kalkulator oraz materiały piśmiennicze.