Ścieżka wsparcia w projekcie "Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy"

Wsparcie dla firm w projekcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy” obejmuje indywidualnie dopasowane szkolenia, profesjonalne doradztwo ekspertów strategicznych oraz z zakresu HR, a także dofinansowanie w formie grantu.

Więcej na ten temat czytaj na podstronie „O projekcie”.

Poszczególne etapy wsparcia zaplanowaliśmy w taki sposób, aby jak najlepiej poznać Twoją firmę, a potem zaproponować Ci rozwiązania, odpowiadające na Twoje potrzeby i możliwe do zastosowania w Twojej firmie.

Opiekunem Twojej firmy na każdym etapie udziału w projekcie będzie Konsultant ds. wsparcia pracodawców z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Poznaj naszych Konsultantów.

grupa ludzi siedząca przy stole, na którym są laptop, materiały do pisania

Etapy wsparcia w projekcie:

Etap 1

podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie

Zapoznaj się ze Wzorem umowy uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami.


Etap 2

szkolenie na temat zarządzania różnorodnością, w tym wiekiem w firmie

 • Szkolenie jest przeznaczone dla Twojej kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników.
 • W szkoleniu powinno wziąć udział od 5 do 10 pracowników.
 • Jednodniowe szkolenie odbędzie się w Twojej okolicy i potrwa 8 godzin.

Etap 3

analiza zarządzania pracownikami w firmie

 • Na tym etapie rozpoczyna się współpraca z ekspertami strategicznymi. W pierwszej kolejności poprosimy Cię o wypełnienie formularza online. Zebrane informacje (m.in. liczba pracujących osób, ich wiek, wykształcenie, rotacje) pomogą wyznaczyć cele Twojej firmy i sposoby ich osiągnięcia.
 • Dodatkowo, podczas 4 - 5 warsztatów i rozmów z kadrą kierowniczą i pozostałymi pracownikami, poznamy i zrozumiemy kluczowe aspekty funkcjonowania Twojej firmy.
 • Łącznie otrzymasz 30 godzin wsparcia doradców strategicznych.
 • Dowiedz się więcej na temat etapu doradztwa strategicznego.

Etap 4

opracowanie Strategii Zarządzania Wiekiem (SZW) oraz Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW)

 • Na podstawie diagnozy i analizy z etapu 3 powstanie dokument - Strategia Zarządzania Wiekiem dla Twojej firmy. Znajdzie się w niej nie tylko opis aktualnej sytuacji, ale również konkretne mierzalne cele wraz ze sposobami ich osiągnięcia.
 • Twój Indywidualny Plan Wsparcia będzie zawierał z kolei propozycję konkretnych działań, wynikających ze Strategii Zarządzania Wiekiem, które będziesz mógł wdrożyć w Twojej firmie w kolejnych etapach.
 • Po Twojej decyzji o wdrożeniu Strategii Zarządzania Wiekiem będziesz mógł otrzymać dofinansowanie do wprowadzenia rozwiązań wskazanych w Twoim Indywidualnym Planie Wsparcia.

Etap 5

podpisanie umowy o udzielenie grantu

Zapoznaj się ze Wzorem umowy o udzielenie grantu wraz z załącznikami.


Etap 6

przekazanie grantu na rozwiązania wskazane w Indywidualnym Planie Wsparcia

 • Maksymalna kwota wydatków na realizację form wsparcia zawartych w Twoim IPW wynosi 80 000 zł.
 • Dofinansowanie w formie grantu wynosi 78,75%, ale nie więcej niż 63 000 zł
 • Twój wkład własny to 21,25%, ale nie więcej niż 17 000 zł
 • Grant możesz przeznaczyć wyłącznie na realizację form wsparcia określonych w IPW.
 • Grant nie może być przeznaczony na finansowanie leczenia.

Grant można przeznaczyć na realizację form wsparcia ujętych w IPW, dobranych z następującego katalogu:

 1. dostosowanie miejsca pracy do wymagań ergonomicznych
  Celem tej formy wsparcia jest przeciwdziałanie i ograniczanie występowania w miejscu pracy czynników, które w sposób niekorzystny wpływają na zdrowie pracowników oraz utrzymanie ich w dobrej kondycji fizycznej. W dłuższej perspektywie będzie to sprzyjało wydłużeniu ich aktywności zawodowej. W ramach tej formy wsparcia możemy dofinansować koszty przeprowadzenia konsultacji ergonomicznych lub audytu ergonomicznego, koszty realizacji działań edukacyjnych dla pracodawcy lub/i pracowników, a także koszty doposażenia lub modernizacji stanowisk pracy, o ile potrzeby te zostały wskazane w wynikach konsultacji ergonomicznych lub audytu ergonomicznego.
 2. utworzenie zdalnego stanowiska pracy
  Celem tej formy jest umożliwienie pracownikom regularnego wykonywania pracy poza zakładem pracy i tym samym wspieranie ich w zakresie łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym. W ramach tej formy wsparcia możemy dofinansować koszty zakupu sprzętu, wyposażenia, dostosowania infrastruktury u pracodawcy, w tym zakupu licencji, oprogramowania itp. niezbędnych do wykonywania pracy w formie zdalnej.
 3. wdrożenie elastycznych form i czasu pracy
  Celem tej formy jest wsparcie służące poprawie organizacji czasu pracy, uwzględniającej potrzeby i oczekiwania pracowników oraz pracodawcy i tym samym wspieranie pracowników w łączeniu życia zawodowego z życiem prywatnym. W ramach tej formy wsparcia możemy dofinansować m.in. zakup sprzętu teleinformatycznego i jego instalacji, wyposażenia, systemów, w tym zakupu licencji, oprogramowania itp., niezbędnych do wdrożenia elastycznych form pracy.
 4. organizacja przestrzeni poprawiającej warunki pracy
  Celem tej formy jest wsparcie w zakresie organizacji przestrzeni sprzyjającej poprawie komunikacji i integracji międzypokoleniowej w firmie, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, utrzymaniu pracowników w dobrej kondycji fizycznej i poprawie ich dobrostanu. W dłuższej perspektywie będzie to sprzyjało wydłużeniu ich aktywności zawodowej. W ramach tej formy wsparcia możemy dofinansować koszty adaptacji pomieszczeń i zakupu wyposażenia służącego organizacji przestrzeni pracy.
 5. budowanie przyjaznego środowiska pracy
  Celem tej formy jest wsparcie pracodawcy w zakresie poprawy komunikacji i integracji międzypokoleniowej wśród pracowników; zwiększenia motywacji i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, poprawy dobrostanu pracowników, co w dłuższej perspektywie będzie sprzyjało wydłużeniu ich aktywności zawodowej. W ramach tej formy możemy dofinansować koszty profilaktyki zdrowotnej oraz zakupu usług / narzędzi / materiałów pomocnych do tworzenia przyjaznego środowiska pracy.
 6. wdrożenie mentoringu
  Celem tej formy jest usprawnienie procesu przekazywania wiedzy w firmie oraz efektywne wykorzystanie potencjału doświadczonych pracowników. Mentoring polegać może na wsparciu w powrocie do pracy po dłuższej nieobecności (np. kobiet wracających po urlopie rodzicielskim), wdrażaniu nowo zatrudnianych pracowników, ułatwianiu sukcesji stanowiskowej, wymianie doświadczeń między Pracownikami. W ramach tej formy możemy dofinansować koszty dodatku zadaniowego do wynagrodzenia pracownika w zamian za pełnienie przez niego roli mentora, zakupu usługi superwizji dla mentora, szkolenia z zakresu mentoringu, zakupu pomocnych materiałów.

Zobacz, na co przykładowo możesz wydać pieniądze grantu.

Zapoznaj się z zasadami realizacji form wsparcia.


symbol partnerstwa - cztery ręce składają cztery puzzle w jedną całość

Etap 7

doradztwo dotyczące procesów kadrowych

 • Indywidualne wsparcie doradcze będzie dotyczyło  m.in. tworzenia i aktualizacji procesów kadrowych, z uwzględnieniem zarządzania różnorodnością.
 • Ten etap obejmie do 30 godzin warsztatów i spotkań.

Etap 8

szkolenie z zakresu wydłużania aktywności zawodowej i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

 • Szkolenie jest przeznaczone dla kadry zarządzającej oraz pracowników wskazanych przez pracodawców.
 • Jednodniowe szkolenie odbędzie się w Twojej okolicy i potrwa 8 godzin.

Etap 9

szkolenie z zakresu pracy w zespołach wielopokoleniowych i przeciwdziałania dyskryminacji

 • Szkolenie jest przeznaczone dla kadry zarządzającej oraz pracowników wskazanych przez pracodawcę.
 • Szkolenie dotyczy pracy w zespołach wielopokoleniowych oraz przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.
 • Jednodniowe szkolenie odbędzie się w Twojej okolicy i potrwa 8 godzin.

Etap 10

wsparcie konsultanta we wdrażaniu Indywidualnego Planu Wsparcia