Przykładowe formy wsparcia w projekcie "Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy"

Grant można przeznaczyć wyłącznie na realizację form wsparcia ujętych w Twoim Indywidualnym Planie Wsparcia, przygotowanym dla Ciebie przez Konsultanta.

Dostosowanie miejsca pracy do wymagań ergonomicznych

W ramach tej formy wsparcia możesz wydać pieniądze na:

 • przeprowadzenie konsultacji ergonomicznych lub audytu ergonomicznego,
 • działania edukacyjne, które zostaną wskazane w wynikach audytu lub konsultacji (doradztwo ergonomiczne, instruktaż z ergonomii pracy, wdrożenie narzędzi zwiększających ergonomię procesów),
 • doposażenie lub modernizację stanowisk pracy (w tym zakup środków trwałych, inwestycje w infrastrukturę), o ile potrzeba ta została wskazana w wynikach konsultacji lub audytu ergonomicznego.

Łączne wydatki na przeprowadzenie konsultacji ergonomicznych lub audytu ergonomicznego, a także wdrożenie w firmie rozwiązań z nich wynikających, wynoszą maksymalnie 40 000 zł.

Utworzenie zdalnego stanowiska pracy

Aby utworzyć zdalne stanowisko pracy możesz:

 • kupić sprzęt i wyposażenie,
 • dostosować infrastrukturę w firmie, w tym kupić licencje i oprogramowanie,

niezbędne do wykonywania pracy w formie zdalnej.

Na utworzenie jednego zdalnego stanowiska pracy możesz przeznaczyć maksymalnie 12 000 zł. Z kolei na całość tej formy wsparcia możesz wydać nie więcej niż 36 000 zł.

Wdrożenie elastycznych form i czasu pracy

W ramach tej formy wsparcia możesz kupić:

 • sprzęt teleinformatyczny (na przykład rejestrator czasu pracy),
 • wyposażenie,
 • licencje i oprogramowanie,

niezbędne do wdrożenia elastycznych form i czasu pracy.

Możesz również ponieść koszty instalacji sprzętu.

Na wdrożenie elastycznych form i czasu pracy możesz wydać maksymalnie 20 000 zł.

Organizacja przestrzeni poprawiającej warunki pracy

Wydatki w ramach tej formy wsparcia możesz ponieść na:

 • adaptację lub rewitalizację pomieszczeń, na przykład stworzenie pokoju relaksu, strefy ciszy, szatni, natrysków, pomieszczeń socjalnych, pokoju odpoczynku dla kobiet w ciąży i mam karmiących;
 • zakup wyposażenia, na przykład do stołówki, pokoju socjalnego, pokoju relaksu,
 • zakup boksu na rower.

Na organizację przestrzeni poprawiającej warunki pracy możesz wydać maksymalnie 20 000 zł.

Budowanie przyjaznego środowiska pracy

W ramach tej formy wsparcia możesz kupić:

 • gry motywacyjne, integracyjne dla zespołów pracowniczych, na przykład gry planszowe skierowane na wspólną integrację, budujące więzi między uczestnikami;
 • usługę dla pracowników związaną z integracją i aktywnym spędzaniem czasu (terenową lub stacjonarną) typu paintball, escape room, zabawę typu team building;
 • usługę trenera sportowego dla pracowników połączoną z utworzeniem w firmie grupy sportowej na przykład biegowej;
 • usługi z zakresu profilaktyki zdrowotnej, związane z propagowaniem zdrowego i aktywnego stylu życia oraz zdrowia psychicznego, między innymi porada dietetyczna, porada psychologiczna, porada fizjoterapeutyczna, koszt instruktora sportowego, refundacja działalności sportowej;
 • usługi porad prawnych oraz finansowych, związane na przykład z pracą po osiągnięciu wieku emerytalnego, prawem pracy, wiedzą na temat bezpiecznego zarządzania oraz ochroną majątku;
 • narzędzia (między innymi gry, testy) ułatwiające zarządzanie pracownikami w obszarach doceniania i motywowania, udzielania informacji zwrotnej oraz pozytywnego wzmocnienia zachowań i postaw, które są zgodne z celami i wartościami organizacji.

W ramach tej formy wsparcia nie mogą być finansowane koszty przejazdów, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Na budowanie przyjaznego środowiska pracy możesz przeznaczyć maksymalnie 1 000 zł na jednego pracownika, jednak nie więcej niż 15 000 zł na firmę.

Mentoring

Pieniądze w ramach tej formy wsparcia możesz wydać na:

 • szkolenia z zakresu mentoringu dla pracownika przed podjęciem przez niego roli mentora, przygotowujące go do roli mentora i ułatwiające przekazywanie wiedzy merytorycznej;
 • dodatek finansowy lub zadaniowy do wynagrodzenia pracownika w zamian za pełnienie przez niego roli mentora;
 • usługę superwizji dla mentora.

Maksymalne wydatki na wdrożenie mentoringu:

 • w przypadku dodatku dla mentora: za wsparcie w powrocie do pracy po dłuższej nieobecności (np. kobiet wracających po urlopie rodzicielskim), wdrażanie nowo zatrudnianych pracowników, wdrażanie pracowników w nowym środowisku pracy, ułatwianie sukcesji stanowiskowej – 1 500 zł brutto/brutto miesięcznie, nie dłużej niż przez 6 miesięcy na pracownika, natomiast za wymianę doświadczeń między pracownikami (intermentoring) – 750 zł brutto/brutto miesięcznie dla każdego z mentorów, nie dłużej niż przez 6 miesięcy na pracownika;
 • w przypadku superwizji – 2 000 zł na zakup usługi,
 • w przypadku zakupu szkolenia z zakresu mentoringu – 3 000 zł.