Klauzula informacyjna dla uczestników projektu "Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy"

Tak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „FEM 2021-2027 w MCP” jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy” jest Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 na podstawie:

  1. ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (wdrożeniowa);
  2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisów finansowych na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (rozporządzenie ogólne);
  3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2013.

Cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Powierzenie danych innym podmiotom

Twoje dane osobowe zostały udostępnione beneficjentowi realizującemu projekt: Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz mogą zostać udostępnione podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu: Langas Regtech Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 58/15, 00-545 Warszawa; Brainstorm Group Sp. z o.o., ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza oraz innym podmiotom wyłonionym na dalszym etapie realizacji projektu. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Twoje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyty w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Czas przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia oraz do momentu zamknięcia i rozliczenia programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.

Prawa i obowiązki w zakresie danych osobowych

  1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w projekcie.
  2. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 15, 16-18 RODO.
  3. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  4. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Kontakt w zakresie danych

Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

  1. w Instytucji Pośredniczącej, wysyłając wiadomość na adres: dane_osobowe@mcp.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych MCP, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków;
  2. u beneficjenta, wysyłając wiadomość na adres: ochronadanych@wup-krakow.pl.