Na pierwszym planie dwie uściśnięte dłonie. Jedna z nich abstrakcyjnie wystaje z ekranu laptopa.

Szansa na pomoc w zarządzaniu pracownikami - rekrutacja do Projektu

Od 6 do 21 lipca można wnioskować do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, instytucji Województwa Małopolskiego, o wsparcie na opracowanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu zarządzania pracownikami oraz zwiększenia efektywności firmy. W ramach projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy" pracodawca może liczyć nawet na 63 000 zł dofinansowania w formie grantu oraz szkolenia i doradztwo.

Kto może wziąć udział w projekcie

Projekt „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy", dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, jest adresowany do małych i średnich firm z Małopolski, które zatrudniają osoby w różnym wieku, chcą usprawnić rekrutację, zmniejszyć nieobecności, poprawić warunki pracy albo zwiększyć motywację pracowników.

Pracodawca, który chce skorzystać z oferty projektu, musi również:

 • spełniać warunki dostępu do otrzymania pomocy de minimis;
 • prowadzić działalność od co najmniej 2 lat;
 • być aktywnym przedsiębiorcą;
 • nie mieć strategii zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem, której stworzenie lub aktualizacja było finansowane ze środków publicznych w ciągu ostatnich 3 lat;
 • nie mieć zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne;
 • nie być karanym;
 • nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie wsparcia na podstawie sankcji w związku z działaniami Rosji na Ukrainie;
 • nie być wykluczonym z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków europejskich;
 • przestrzegać przepisów antydyskryminacyjnych.

Wszystkie wymogi odnośnie pracodawców, chcących wziąć udział w projekcie, znajdują się w Regulaminie.

Oferta projektu

W projekcie „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy" można otrzymać pomoc w rozwiązywaniu problemów w zarządzaniu pracownikami oraz w zaplanowaniu strategii HR.

Pracodawca będzie mógł skorzystać z doradztwa doświadczonych ekspertów biznesowych, którzy zdiagnozują obszary w zarządzaniu pracownikami wymagające usprawnienia, a następnie opracują wspólnie z nim strategię zarządzania wiekiem w firmie.

W kolejnym etapie pracodawca otrzyma dofinansowanie z funduszy unijnych na wdrożenie niektórych rozwiązań wskazanych w strategii. Będzie mógł m.in. zmodernizować sprzęt i urządzenia w oparciu o wyniki audytu ergonomicznego, doposażyć zdalne stanowiska pracy, zaadaptować pomieszczenia na cele socjalne, czy wdrożyć w firmie mentoring. Zasady realizacji form wsparcia znajdują się we wzorze umowy o udzielenie grantu .

Osoby wskazane przez pracodawcę nauczą się współpracy w zespołach wielopokoleniowych oraz dowiedzą się, jak efektywniej pozyskiwać najlepszych pracowników i wykorzystywać potencjał tych, którzy już pracują w firmie. Firma będzie mogła liczyć również na doradztwo ekspertów w zakresie tworzenia lub aktualizacji procesów kadrowych, poprawy komunikacji z pracownikami, czy planowania działań zwiększających motywację i efektywność. Wszystko dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego pracodawcy.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej.

Zgłoszenie do projektu

Pracodawcy, którzy chcą wziąć udział w projekcie, muszą wypełnić formularz rekrutacyjny i dostarczyć go do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Formularz rekrutacyjny można złożyć na trzy sposoby:

 • osobiście w Biurze Projektu lub za pomocą poczty tradycyjnej / firmy kurierskiej – dostarczenie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków (Dziennik Podawczy – I piętro, pok. 105 w godzinach pracy urzędu tj. 8:00-16:00);
 • za pośrednictwem portalu ePUAP – w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego (aby załączyć dokumenty należy przejść następującą ścieżkę: Sprawy ogólne – Pisma do Urzędu – Pismo ogólne do podmiotu publicznego – Załatw sprawę);
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: pni@wup-krakow.pl jako dokument podpisany elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub z użyciem profilu zaufanego.

Do formularza należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, a także pełnomocnictwo – w przypadku jeżeli formularz podpisze osoba inna niż wskazana do reprezentacji w dokumentach rejestrowych.

Uwaga! Formularze rekrutacyjne można składać tylko do 21 lipca 2023 roku.

W trakcie oceny formularzy rekrutacyjnych będziemy Państwa prosić o udostępnienie (do wglądu) zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego:

 • od właściciela w przypadku, kiedy Pracodawca jest osobą fizyczną,
 • od wspólników spółki osobowej,
 • od członków organów zarządzających w przypadku Pracodawcy niebędącego osobą fizyczną.

W przypadku zakwalifikowania do projektu poprosimy Państwa o dokumenty dotyczące zatrudnienia i obrotu bądź sumy bilansowej, potwierdzające status Państwa firmy (małe lub średnie przedsiębiorstwo).